Mikroinženjering

El. pošta Štampa PDF

LIFTOVSKI SISTEMI

KONSTRUISAN JE, IZRA?EN I TESTIRAN NOVI TIP UPRAVLJA?KOG SISTEMA ZA LIFTOVE

- Mikroprocesorski modularni glavni orman sa frekvent regulacijom.(Komandna tabla)

- Mikroprocesorski spratni pozivni panel.(Spratna pozivna kutija)

- Mikroprocesorski kabinski pozivni panel.(Registar kutija)

- Upravlja?ki orman servisne vonje.(Kutija revizije)

- Moduli i induktivni beskontaktni senzori za pozicioniranje kabineu voznom oknu.

SA NOVIM SISTEMOM VONJA LIFTOM JE :

UDOBNIJA - Zbog primene mikroprocesorske tehnologije i frekvent regulacije brzine kretanja

SIGURNIJA - Zbog primene novog na?ina pozicioniranja kabine u voznom oknu

JEFTINIJA - Doma?a proizvodnja i ugradnja u lift neposredno od strane proizvo?a?a

SISTEM JE U POTPUNOSTI PRIMENLJIV ZA SVE VRSTE ELEKTRI?NIH I HIDRAULI?NIH LIFTOVA KAKO NOVIH TAKO I POSTOJE?IH .

- Vano za rekonstrukcije postoje?ih liftova uz zadravanje starihmotora i reduktora

Tehni?ko reenje je zati?eno i nagra?eno od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije na takmi?enju za najbolju tehnoloku inovaciju 2010.godine.

Mikroinenjering

Novi Beograd - Beanijska kosa

Boce i Jake 5/4

Tel: 011/2270 960

Mob: 063/8178 444

Prednosti novg sistema upravljanja nad ostalim sistemima moete videti u datojPREZENTACIJI

 

Login