Mikroinženjering

O nama

El. pošta Štampa PDF

Prva istraivanja i razvoj novih mikroprocesorskih tehnologija zapo?ela su jo 1997. godine u skromnim uslovima. Osnovna zamisao je bila kako pomo?i malim i srednjim preduze?ima da to jeftinije rekonstruiu i modernizuju svoju proizvodnu opremu sa ciljem pove?anja kvantiteta i kvaliteta njihovih proizvoda, a time i njihove konkurentnosti na tritu.

Posle 5 godina rada razvili smo sistem od 27 modula pod zajedni?kim nazivom "Mikrologik komanderi" na osnovu kojih se, po principu lego kockica, moe napraviti na desetine prakti?nih ure?aja u raznim oblastima. Hardverska reenja prate i softverska reenja ispitana i proverena na mnogim aplikacijama.

Nakon toga dolo se na ideju da se pomo?u razvijenog sistema Mikrologik komandera uradi upravlja?ki sistem za liftove. Rad na razvoju liftovske aplikacije po?eo je 2004. godine sa stalanim usavravanjima koja traju i dan danas. Viegodinji rad rezultirao je odli?nim tehni?kim reenjemkoje odlikuju mnoge inovativnosti. Tako je vremenom obicna radionica prerasla u centar za elektroistraivanja i razvoj vertikalnog transporta , tj. liftova i ostalih dizali?nih maina.

U elji da ovo to mi znamo ponudimo i drugima, osnovali smo firmu 2003. godine pod nazivom Mikroinenjering sa seditem u Beogradu, Republika Srbija.

Firma "Mikroinenjering" danas, sa svojim tehni?kim i kadrovskim potencijalom moe kompetentno i konkurentno odgovoriti mnogim vaim zahtevima.

Direktor Jovanovi? Branislav dipl.ecc.

Stru?ni konsultanti:

1. Jovanovi? Miroslav dipl.ing.el.
2. Ili? Jugoslav ma.teh.

Programer i dizajner: Milo Poti?

 

Login