Mikroinženjering

El. pošta Štampa PDF

PONUDA ZA POSLOVNO-TEHNI?KU SARADNJU

Na razvodno-upravlja?ki sistem omogu?ava:

- Izgradnju novih liftova

- Modernizaciju postoje?ih liftova

- Generalnu rekonstrukciju starih liftova

Mi nudimo kompletnu uslugu za ceo lift po sistemu Klju? u ruke ili delimi?nu uslugu u saradnji sa drugim liftovskim kompanijama .

Ponuda je namenjena :

- Investitorima novih poslovnih ili stambenih objekata.

- Skuptinama stanara i pojedina?nim vlasnicima poslovnih ili stambenih objekata.

- Liftovskim kompanijama i to za izradu, isporuku I eventualnu ugradnju kompletnog elektro razvodno-upravlja?kog sistema .

Firma Mikroinenjering kao proizvodja? elektro opreme za liftove garantuje: kvalitet, rezervne delove u narednih 10 godina, tehni?ku dokumentaciju i obezbe?enje svih neophodnih certifikata i upotrebnih dozvola od ovla?enih firmi za certificiranje u Republici Srbiji .

Tako?e prihvatamo odravanje ili vrimo obuku radnika drugih liftovskih kompanija koje se u svom radu opredele za kupovinu i ugradnju nae elektro opreme.

Trenutni proizvodni program obuhvata :

1. Modularne mikroprocesorske ormane za dvobrzinske ili frekvent regulisane motore sa naim izra?enim i isprogramiranim logi?kim kontrolerom i to po sopstvenoj tehnologiji.

2. Mikroprocesorske kabinske pozivne panele ( registar kutije )

3. Mikroprocesorske spratne pozivne panele ( spratne pozivne kutije )

4. Upravlja?ki orman servisne vonje na kabini ( kutija revizije )

5. Spratne module u voznom oknu sa pripadaju?im senzorima za novi na?in pozicioniranja kabine.

6. Glavni razvodni orman ( B-tabla ) po potrebi.

Sve navedene pozicije predstavljaju jedinstvenu funkcionalnu celinu i kao takve se u kompletu izra?uju i ugra?uju u liftovsko postrojenje.

Imaju?i u vidu stanje liftova u naoj zemlji i ?injenicu da preko 6000 liftova samo u Beogradu ?eka na rekonstrukciju i zamenu dotrajale opreme, posebno smo tehni?ki prilagodili nau elektro opremu za takve rekonstrukcije i to uz znatno nie cene od sli?nih sistema iz uvoza .

Kvalitetno odra?en remont postoje?e pogonske grupe i prate?e mainske opreme, uz kompletnu zamenu stare elektro opreme sa novom , garantuje dobar i siguran rad Vaeg lifta u narednih 10 godina pa i vie, ukoliko se nastavi sa pravilnim rukovanjem i redovnim odravanjem postrojenja.

Cena kotanja ovako remontovane mainske opreme i potpuno rekonstruisane elektro opreme ne prelazi 50% od cene novog lifta. Imaju?i u vidu kvalitet novih liftova i odakle se sve uvoze i ko ih sve ugra?uje i odrava , STRU?NO Vam savetujemo da se opredelite za remont i rekonstrukciju svojih liftova.

S potovanjem

Miroslav Jovanovi? dipl.ing.el

Licence: 350, 450, 352

Konstruktor elektro opreme

 

Login